Vidaus tvarkos taisyklės
1. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
1.1. Pacientai kreipiasi į UAB „Kniaudiškių šeimos klinika“ (toliau tekste – įstaiga) savo laisvu apsisprendimu tikslu gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 1.2.Planinės medicinos pagalbos teikimo tvarka. 1.2.1. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikoje metu sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant ir nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausbės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kitų teisės aktų bei UAB „Kniaudiškių šeimos klinika“ patvirtinto planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo plano ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikoje nuostatomis. 1.2.2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo. 1.2.2. Pacientai registruojami įstaigos darbo laiku – telefonu ar jiems atvykus į įmonę ir internetu. 1.2.4. Užregistruotam pacientui užpildoma ambulatorinė asmens sveikatos istorija (f025/a), apie tai atžymima įstaigos elektroninėje informacinėje sistemoje. 1.2.5. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. 1.2 6. Už pacientų registraciją ir informacijos suteikimą tiesiogiai atsako registatorė ir registruojanti slaugytoja. 1.2.7. Atvykdamas paskirtu laiku, pacientas turi pateikti asmenybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu bus teikiamos paslaugos, apmokamos iš papildomo draudimo lėšų, pacientas privalo turėti tai patvirtinantį dokumentą. 1.2.8. Pacientui skirtas priėmimo laikas gali būti pakeistas, informuojant pacientą ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios. 1.2.9. Pacientas, ar jo atstovas gali kreiptis į įstaigą nuotolinei sveikatos paslaugai (toliau - NSP) gauti: 1.2.9.1. dėl ūmaus sveikatos būklės sutrikimo arba ūminės ligos, arba dėl lėtinės ligos paūmėjimo, arba kai atliekama ilgalaikė paciento sveikatos būklės stebėsena pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, ir tai yra ne pirmas paciento kreipimasis dėl to ligos epizodo ar dėl ilgalaikio paciento sveikatos būklės stebėjimo; 1.2.9.2. dėl lėtinės ligos; 1.2.9.3. dėl įtariamos užkrečiamosios ligos, nurodytos elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; 1.2.9.4. dėl kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su gydytoju. 1.2.10. Registracijos NSP tvarka: Pacientas ar jo atstovas gali kreiptis, naudodamasis elektroninių ryšių technologijomis, kreipdamasis telefonu ar tiesiogiai į šeimos gydytojo komandos narį. Įstaigos registratorė ar kitas šeimos gydytojo komandos narys turi identifikuoti pacientą: • paklausti vardo, pavardės, asmens kodo, gydančio šeimos gydytojo pavardės; • patikrinti, ar pacientas prisirašęs įstaigoje, ar draustas PSD; • išsiaiškinti, ar paciento būklė stabili; 1.2.11. Pacientas ar jo atstovas privalo paskambinti sutartu registracijos laiku registracijos metu nurodytu telefonu tikslu gauti NSP. 1.2.12. Jei pacientas ar jo atstovas sutartu registracijos laiku registracijos metu nurodytu telefonu nepaskambina, įstaiga neprisiima atsakomybės, kad pacientui ar jo atstovui bus suteikta NSP tą pačią darbo dieną. 1.2.13. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. 1.2.14. Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs, ar kreipdamasisi dėl NSP pacientas yra informuotas, taip pat susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, paskelbtomis įstaigos interneto svetainėje ir sutinka, kad įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, o įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakė į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
2.Nemokamų ir mokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka
2.1.Nemokamai įstaigoje teikiama būtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei. 2.2.Visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių įstaiga yra sudariusi sutartį su TLK, ir yra finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, pacientams teikiamos nemokamai. Informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybės jomis pasinaudoti, teikiama pacientams telefonu, registracijos metu, taip pat įstaigos registratūroje pacientui atvykus. 2.3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nėra finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikiamos mokamai pagal Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus įkainius. Paslaugų, kurių įkainiai nėra patvirtinti Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, įkainius tvirtina įstaigos vadovas. Įstaigos vadovo patvirtintas mokamų paslaugų kainynas yra pateikiamas įstaigos registratūroje.
3.Pacientų teisės
3.1.Teisė į sveikatos priežiūrą. 3.1.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiškasveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių. 3.1.2. Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Medicinos personalas gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų. 3.1.3. Jeigu įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas yra mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų. 3.1.4. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas informacijos gavimą patvirtina parašu. 3.1.5. Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. 3.1.6.Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiškasveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių. 3.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą. 3.2.1. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas. 3.2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai. 3.3.2.1. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka. 3.3.2.1.1. Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą vadovaujamasi SAM 2004 m. balandžio 8d. įsakymo Nr. V-208 “DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO” nuostatomis. 3.3.2.1.2. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba. 3.3.2.1.3. Pirmoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 32-1030) ir 2011 m. rugpjūčio 31 d.įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011-09-06, Nr. 110-5214). 3.2.3. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. 3.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą. 3.3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, nepriklausančią arba priklausančią Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai. 3.3.2. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 3.4. Teisė į informaciją. 3.4.1.Pacientas gauna informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti. 3.4.2.Pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. 3.4.3. Pacientas informuojamas apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įstaigoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą. 3.4.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. 3.4.5. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą. 3.5.Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose. 3.5.1. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba. 3.5.2. Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 3.6. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo. 3.6.1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams. 3.6.2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus. 3.6.3. Prieš prašant šiose taisyklėse aukščiau nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Jei teikiama kontaktinė konsultacija, sutikimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose. 3.6.4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento asmens sveikatos istorijoje. 3.6.5. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydančio gydytojo prašymu sveikatos priežiūros įstaigos administracija sudaro gydytojų konsiliumą. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti. 3.7. Teisė skųstis. 3.7.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Įstaigos vadovas per 20 darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi. 3.7.2. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui. 3.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas. 3.8.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti. 3.8.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai. 3.9.Teisė nežinoti 3.9.1.Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. 3.9.2.Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. 3.10.Teisė į žalos atlyginimą Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai.
4.Pacientų pareigos
Pacientas privalo: 4.1. Atvykti į įstaigą registracijos dokumentuose nurodytu laiku. 4.2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas. 4.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu. 4.4. Įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų, netrukdyti teikti paslaugas kitiems pacientams. 4.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų. 4.6 Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo bei profilaktikos. 4.7 Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą. 4.8 Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą. 4.9. Raštu patvirtinti paciento valios pareiškimo formą. 4.10.Raštu patvirtinti sutikimą ar atsisakymą sutikti su paskirtau tyrimų ir gydymo planu, intervencinėmis procedūromis. 4.11.Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
5.Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka
5.1.Už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimą įstaigoje atsakingas įstaigos vadovas. 5.2.Už informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse. 5.3.Vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma pacientams prieinamoje vietoje registratūroje bei skelbiama viešai įstaigos interneto svetainėje užtikrinant, kad pacientams ir jų atstovams būtų patogu su jomis susipažinti. 5.4.Susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje, kuri įklijuojama į paciento asmens sveikatos istoriją. 5.5.Už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimą atsakingas registratūros darbuotojas ar šeimos gydytojo komandos narys, kuris pateikia pacientui visus išaiškinimus ir informacijos pateikimo faktą patvirtina savo parašu 5.4.p. nurodytoje formoje. 5.6.Jei pacientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis turi teisę pateikti įstaigai skundą šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. 5.7.Pacientui nesilaikant šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų, gydytojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojamas įstaigos vadovas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.
6. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka
6.1. Registruojami ir priimai tik rašytiniai pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai, kurie turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta), telefono numeris ar el. pašto adresas ir pridedama asmens dokumento kopija. Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami. 6.2. Įstaigos vadovas, jeigu įstaiga nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdama apie tai pareiškėjams, ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis. 6.3. Įstaigos vadovas, nagrinėdamas gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo: 6.3.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti; 6.3.2. raštu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką; 6.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai. 6.3.4. Įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 6.4. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
7.Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka
7.1.Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje. 7.2. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje. 7.3. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas. 7.4. Informacija nepilnamečiam pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais. 7.5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai. 7.6. Paciento dokumentų išrašai ir kopijos padaromi per 3 darbo dienas nuo rašytinio prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti trumpesnis, jei informacija reikalinga priimti skubiam sprendimui dėl pacientui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai sprendžia įstaigos vadovas.
8.Informacijos apie pacientą teikimas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams
8.1.Visa informacija apie pacientą ir jo sveikatą yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento mirties) ir gali būti teikiama tik esant rašytiniam paciento (arba jo atstovo) sutikimui. 8.2.Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis arba partneris, tėvai, vaikai. 8.3.Nesant rašytinio paciento (ar jo atstovo) sutikimo, informacija apie pacientą gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, raštu pateikusioms; prašymą, šiais atvejais: – sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo sveikatos ekspertizė; – institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; – kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei teikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę gauti tokią informaciją nustato įstatymai; – kai į įstaigą kreipiasi ar pristatomi iš kitų ASPĮ asmenys, turintys kūno sužalojimų, kurie gali būti susiję su nusikaltimu; – teismui, prokuratūrai bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, pateikus rašytinį prašymą, patvirtintą įstaigos vadovo parašu ir įstaigos spaudu. 8.4.Įstaigos darbuotojai, informuodami apie pacientų sveikatą išvardytas institucijas, turi teikti ne daugiau duomenų, negu jų reikia institucijos kreipimęsi nurodytam tikslui pasiekti. 8.5.Institucijos, siekiančios gauti informaciją apie pacientą, pateikia įstaigai institucijos vadovo pasirašytą prašymą. Prašymas priimamas perduotas tiesiogiai, atsiųstas paštu ar atneštas kurjerio. Prašymą gali pateikti ir pareiškėjo atstovas. Nagrinėjami tik tie prašymai, kuriuose nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo turi būti pridėtas rašytinis paciento (ar jo atstovo) sutikimas ir notaro ar advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Jei kyla abejonių dėl paciento parašo autentiškumo, įstaiga turi teisę tai patikslinti. 8.6.Advokatų prašymu informacija apie pacientą teikiama tuo atveju, kai patiekiama pasirašyta paciento ar jo atstovo ir advokato atstovavimo sutartis ir notaro ar advokato patvirtinta paciento asmens tapatybės dokumento kopija. 8.7.Prašymas registruojamas „Gautų dokumentų registravimo žurnale“ ir perduodamas vizuoti vadovui ar jo įgaliotam darbuotojui. 8.8.Pareiškėjui teikiamos informacijos apie paciento sveikatą (medicinos dokumentų išrašai ar kopijos) oficialų dokumentą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Parengtus dokumentus vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui. 8.9.Informacijos teikimas policijai apie sužalotus asmenis, kurie gali būti susiję su nusikaltimu: – Gydytojas nedelsiant telefonu informuoja teritorinės policijos įstaigos budėtoją tel. 112, jei į įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar sprogimo žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, ar nukentėję kelių eismo įvykiuose asmenys; – informacijos perdavimo duomenų įrašai daromi paciento medicinos dokumentuose, kur nurodoma informacijos policijai perdavimo data ir laikas, ją priėmusio policijos budėtojo ir perdavusio įstaigos darbuotojo vardai ir pavardės, įvykio komentaras; – informacijos policijai perdavimo faktą ir laiką įrašu paciento medicinos dokumentuose patvirtina gydytojas. Medicinos dokumentuose jis išsamiai aprašo įvykio aplinkybes, nurodo paciento, kuriam padaryti kūno sužalojimai, ir jį pristačiusio asmens duomenis. 8.10.Informacijos teikimas kritinių, ekstremalių situacijų atvejais. Kritinių bei ekstremalių situacijų atvejais informacija apie pacientus teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 8.11.Informacija (medicinos dokumentų kopijos ir išrašai) teikiama: Nemokamai: teismams, prokuratūrai, policijos komisariatams (visais atvejais); advokatams, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t.y. yra pridėtas teismo nuosprendis, arba pateikiama paciento atstovavimo sutartis; Mokamai: Draudimo kompanijoms, kai pacientas pageidauja sudaryti sutartį. Pacientams pageidaujant. 8.12.Informacijos neteikimas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento rašytinio sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių medicinos dokumentų kopijas. Visa informacija apie įstaigoje gydomą pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. 8.13.Telefonu informacija apie pacientą neteikiama, išskyrus apvejus, kiek tais susiję su NSP .teikimu. 8.14. Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti. 8.14.1.Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.
9. Įstaigos administracijos, pagalbinių tarnybų darbo laikas:
9.1. Įstaigos darbo laikas pateikiamsa informacinėje lentoje, kuri turi būti prieinama pacientui susipažinti bei skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. 9.2. Įstaiga dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.30 iki 19.00 valandos, šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.00 valandos. Pietų pertrauka prasideda ne vėliau kaip po 4 valandų nuo darbo pradžios. 9.3. Įstaigai nedirbant pacientai kreipiasi į VšĮ Panevėžio ligoninės priėmimo skyrių. 9.4. Pagalbinių tarnybų įstaiga neturi.
10.Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos
10.1. Už saugaus darbo įstaigoje užtikrinimą atsakingas vadovas. 10.2. Už darbo saugos norminių dokumentų laikymąsi atsakingi įstaigos darbuotojai. 10.3. Darbų saugai užtikrinti įstaigoje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.
11. Pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka
11.1. Pacientai, besigydantys įstaigoje neturi turėti dirbinių iš brangiųjų metalų bei pinigų. 11.2. Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus įstaiga neatsako.
12. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo, siuntimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
12.1. Visais įstaigos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijai nepriskirtinais ir neaiškiais klinikiniais atvejais pacientai siunčiami konsultacijoms sveikatos priežiūros specialistams į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, užpildant ir pacientui perduodant apskaitos formą Nr. 027/a, arba užpildant formą e-sveikatos sistemoje. 12.2. Atsižvelgiant į tai, kad įstaiga teikia ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pacientų lankymas įstaigoje nenumatytas.